Rhyw Fath o Ynfytyn

holodd Mr Mukherjee, wedi dychryn braidd gan dreiddgarwch ei llygaid. 'Dyna
oeddwn i,' meddai Efa. ... neb, hyd yn oed hi ei hun, wedi'i chlywed yn yngan y
geiriau hyn yn uchel erioed o'r blaen. Pwyllodd Efa. 'Dyw e ddim yn bwysig,' ...

Rhyw Fath o Ynfytyn

Nofel am wallgofrwydd cariad, sy'n amlygu ei hun drwy'r amser yn ein perthynas a'n gilydd. Mae Efa dros ei deugain, yn cydfodoli mewn brwydr barhaol a'i merch 15 oed, Ceri. Cenedlaetholwraig fyr ei thymer, wyllt ei natur, lem ei thafod yw Efa, a tan ar ei chroen yw'r cariad ddaw adre un dydd efo Ceri, sef newydd-ddyfodiad o Fyrmingham.

Mr Blaidd

Gallai Crandon deimlo llygaid ei uwch-swyddogion yn syllu tuag ato, a diawlodd
Efrog am fod mor amhroffesiynol. Byddai hynny'n adlewyrchu arno fe yn fwy na
neb. Ymlaen yr aeth y Maer fel tasai sefyllfaoedd o'r fath yn rhan gyffredin o'i ...

Mr Blaidd

Nofel dditectif gyffrous wedi'i lleoli yn nhref ddychmygol Gerddi Hwyan, ger Caerdydd. Ar ol cael ei hebrwng am noson o waith gan Mr Blaidd daw diwedd sydyn i fywyd putain ifanc yn y dref. Wrth i'w hefaill ddod draw i ymchwilio i'r dirgelwch daw i adnabod yr heddlu llwgr, darpar gariad a nifer o gymeriadau rhyfeddol a chwedlonol eraill sy'n ei harwain at y llofrudd.

Llanw

'Ond petai Llanw'n chwaer i ti, nid Llanw fydda hi, cariad,' esboniodd Mr Gruffudd.
'Na,' cytunais yn frwd. ... Y cyfan y medrwn ei weld yn fy meddwl oedd pen tywyll
ac wyneb, dim manylion – dim trwyn, ceg na llygaid. Dim ond croen gwelw yn ...

Llanw

Nofel arall eithriadol gan awdures Blasu... Mae Llanw yn byw mewn ty ar y traeth gyda Gorwel, ei hefell, a'u nain. Ond er bod traed y ferch ifanc freuddwydiol hon ar y tywod, mae ei phen yn y cymylau.

Traethawd ymarferol am Ben arglwyddiaeth Duw O waith Mr E Cole yn saesoneg Y trydyd argaffiad etc With a prefatory letter by John Humphreys

... a goleuo, llygaid eu meddŷliau:” (He, nodwch mai un o'r pethau yr oeddynt i'w
canfod oedd “ rhagorol fawredd ei nerth ef yn y ... Y cam cyntaf tü ag atti,Tŷw
gwybod eich diffyg o honi; ì^ neb sydd yn tybied ei fod yn gwybod dim, ni wyr efe
etto ...

Traethawd ymarferol am Ben arglwyddiaeth Duw   O waith Mr E Cole yn saesoneg Y trydyd argaffiad etc  With a prefatory letter by John Humphreys


Cofiant y diweddar Mr David Jones Yn nghyda detholion o i anerchion a i bregethau With an elegy by Richard Parry Gwalchmai

Ni chai neb ei ben dan e draed pan fyddai ar lwybr dyledswydd; ond yr oedd yr
hawdd ganddo blygu ac ymostwng pan ar fai. ... a dybiai yn fai ynof, byddai mor
ofalus rhag archolli fy nheimladau a phe buasai yn cyffwrdd â chanwyll fy llygad.

Cofiant y diweddar Mr David Jones   Yn nghyda detholion o i anerchion a i bregethau  With an elegy by Richard Parry   Gwalchmai


Heulfan

Clywodd Mr C ddrws y toiled yn agor ac yn cau, felly gwisgodd ei got, gosod y
gwn yn ei boced, gafael yn ei warfag ac agor drws y cuddygl. 'Ffycin hel ... Wrth
aros ei dro, edrychodd o'i gwmpas, gan wneud pob ymdrech i osgoi dal llygad
neb.

Heulfan

Nofel gyffrous gan Llwyd Owen. Yn y dyfodol agos mewn gwlad debyg iawn i'r Gymru gyfoes, mae lladron meistrolgar yn dwyn o dan drwynau crachach Gerddi Hwyan, gan gythruddo a drysu Aled Colwyn a Richard King, y ditectifs sydd ar eu trywydd. A fydd dihiryn go iawn y nofel yn cael ei haeddiant?

Bywgraffiad T Richard nodiadau arno fel dyn Cristion a phregethwr penodau o i ymadroddion detholedig yn nghyda phigion o i areithiau llythyrau etc

Symudodd Mr. Richard o Drellewelyn, fel y gwelsom, i'r Cnwcca, yn agos i
Drefdraeth, lle y bu yn helynt y tyddyn hwnw, a lle y ... Yr oedd y llygaid hefyd yr
un peth, a'r un ffurf; yn fawrion, treiddgar; ar y wyneb yn dangos meddylgarwch,
synwyr, a threiddgarwch. ... a llawer o bethau cyffelyb; y llythyrau mewn cysylltiad
â'r cyfryw bethau ni wnant les i néb, am hyny yr ydym yn eu dedfrydu i
ebargofiant.

Bywgraffiad   T Richard   nodiadau arno fel dyn Cristion a phregethwr penodau o i ymadroddion detholedig yn nghyda phigion o i areithiau llythyrau etc


Buchdraeth y diweddar Barchedig John Huges Ynghyda detholion o i bregethau With a portrait

Ni bum yn fwy hapus a digrif yn nghymdeithas neb, ond ni chefais fy nwyseiddio
yn fwy yn nghymdeithas neb. Teimlwn bob amser fod pethau tragywyddol yn
realities trymion yn nheimlad Mr. Hughes. ... ei wynebpryd a'r oll yn cael eu
hysbrydoli gan fwyneidd-dra siriol, yn hoelio llygad ac yn goglais ysbryd yr
edrychydd.

Buchdraeth y diweddar Barchedig John Huges   Ynghyda detholion o i bregethau  With a portrait


Y Parch Samuel Davies 1 af a i amserau yn cynwys hanes ei fywyd cofrodion o i lafur fel gweinidog ac o i weithion fel awdur

Tynodd hwn sylw Mr. Davies, a dechreuodd ei fesur â'i lygaid treiddiol; ac yna
rhoddai duchaniad, gan edrych i'r tân, yna ... Yr oedd hyn yn ormod gan y dyn i'w
ddal, aeth ymaith yn llechwraidd heb dori Cymraeg gyda neb o'r cwmni. ... Yr
oedd wedi dylyn Mr. Davies i'r tŷ y noson hono, gyda'r bwriad o ymddadlu âg ef;
ond addefai dranoeth ei fod wedi ei ofni, am fod y “llygaid bychain rhei'ny yn
edrych ...

Y Parch Samuel Davies 1 af a i amserau yn cynwys hanes ei fywyd cofrodion o i lafur fel gweinidog ac o i weithion fel awdur


Y ffughanes buddugol yn Eisteddfod y Cymrodorion Dirwestol Nadolig 1854 Llewelyn Parri neu y Meddwyn diwggiedig gan Feddwyn diwygiedig sef L W L

meddai Llewelyn, ar ol myned allan o ystafell y marw, “ nid 9es neb wedi ei adael
ar y ddaear i ni, ond ein gilydd! ... Nid oedd braidd yr un llygad sych yn ymyl y
bedd, pan ddywedai yr offeiriad, “TPridd i'r pridd, lludw i'r lludw,” a phan
ddechreuodd y graian ddisgyn ar gauad yr arch. ... Mr. Powel, yn ol ei synwyr da
arferol, a'u cymerodd o'r fynwent gyn gynted ag oedd modd, ac aeth â hwy i'w
gartref ei hun ...

Y ffughanes buddugol yn Eisteddfod y Cymrodorion Dirwestol Nadolig 1854 Llewelyn Parri neu y Meddwyn diwggiedig   gan  Feddwyn diwygiedig   sef L W L